اطلاعیه
1398/06/06

ضمن تشکر از پژوهشگران شرکت کننده دردومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی در حوزه مطالعات زبان، احتراما به اطلاع می رساند که بسته شرکت کنندگان غیرحضوری در تاریخ 16 شهریور از طریق پست پیشتاز به آدرس نویسنده مسئول ارسال می گردد.