دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر مازیار محسن نسب

2- دکتر علی اعلمی

3- دکتر سید جواد ماهر

4- دکتر علی اسعدی

5- دکتر شمسی مولوی

6-دکتر منیره رضایی جاوید

7- دکتر مسعود حدادها

8- دکتر جلیل فرشادی